دانلود کتاب هنرستان یا دبیرستان؟

 

در این کتاب به مزایا و معایب رشته های نظری و فنی و حرفه ای پرداخته شده است.وهمچنین به شما کمک میکند که اینده ی تحصیلی خود را به خوبی تعیین کنید. وهمچنین در این کتاب نحوه ی تحصیل در دانشگاه نظری و فنی و حرفه ای پرداخته شده است.وتعدادی از رشته های فنی در این کتاب نام برده شده است.

http://ketabesabz.com/book/13518/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

/ 0 نظر / 92 بازدید